Spring Boot 启动信息定制:显示端口版本等

此文章发布于 50 个月前,部分信息可能已经过时,请自行斟酌确认。

我想在Spring Boot项目启动后更友好的显示当前的版本及端口等信息,可以通过以下方式实现。

效果

2019102121650.png

实现方法

/**
 * 应用定制
 * 作者:xinggang
 * 邮箱:willcoo@qq.com
 * 网址:https://weiku.co
 * 日期:2019-04-28
 * 说明:
 */
@ControllerAdvice
public class CustomApplication {

  private Environment env;

  @Autowired
  CustomApplication(Environment env) {
    this.env = env;
  }

  @EventListener({ApplicationReadyEvent.class})
  public void applicationReadyEvent() {
    System.out.println("================== 恭喜,应用启动成功 ==================");
    System.out.println("【项目版本】" + env.getProperty("weiku.version", "1.0"));
    System.out.println("【框架版本】" + SpringBootVersion.getVersion());
    System.out.println("【当前配置】" + env.getProperty("spring.profiles.active", "default"));
    System.out.println("【监听端口】" + env.getProperty("server.port"));
    System.out.println("【想对你说】种一颗树最好的时间是十年前,其次是现在...");
    System.out.println("============ Copyright © " + env.getProperty("weiku.copyrightYear", (Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR)) + "") + " www.lttc.cn ============");
  }
}
最后修改:2019 年 10 月 21 日 09 : 07 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

发表评论