Vue 表单验证插件:async-validator

此文章发布于 61 个月前,部分信息可能已经过时,请自行斟酌确认。

https://github.com/yiminghe/async-validator

另外还有一个:
vee-validate
https://github.com/baianat/vee-validate

但此插件和 vux 冲突,无法共用。提示 errors 定义冲突

最后修改:2019 年 06 月 20 日 08 : 50 AM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

发表评论